Om PCB

PCB findes stadig mange steder, da det bl.a. har været anvendt i byggematerialer, f.eks. kit i termoruderPCB er en miljøgift, der kan skade såvel mennesker som miljø.

Selv om det i dag er forbudt at anvende stoffet, findes PCB stadig i omgivelserne, da det tidligere har været anvendt i bl.a. byggematerialer, f.eks. kit i termoruder.
PCB er en forkortelse for, det ikke videre mundrette, “polyklorerede bifenyler”. Det dækker over en lang række klorerede, organiske forbindelser, der er industrielt fremstillede. Stofferne, der altså ikke forekommer naturligt, blev oprindelig udviklet i 1920’erne og har især været anvendt i elektronikindustrien.

Men også i byggeriet har PCB fundet anvendelse. Bl.a. i fugemasser og i kit i termoruder fra før 1973. Desuden har PCB været anvendt i lim og maling. Så med bygninger, der er fra før starten af 1980’erne, kan der være anvendt byggematerialer, som indeholder PCB.

PCB og andre af denne type stoffer betragtes som miljøgifte og kan være helbredsskadelige. Selv om PCB ikke formodes at kunne føre til akut sygdom, sættes stoffet i forbindelse med bl.a. skader på hjerne og lever, ligesom det mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Vi kan blive udsat for PCB på flere forskellige måder. De mest almindelige er gennem indtagelse af fødevarer, ved indånding og ved direkte hudkontakt med PCB-holdige materialer. Af disse er kosten, hvor fisk står for den største enkeltandel, den største kilde.

Det skyldes at PCB er er såkaldt svært nedbrydeligt og derfor er ganske betragtelige mængder af det i naturen. Det betyder bl.a., at der selv mange år efter udledninger af PCB er ophørt kan være PCB i fedtholdige fødevarer. Det vil typisk sige fødevarer som fed fisk (inkl. produkter af fed fisk), kød, mejeriprodukter og æg.

Det er i dag helt forbudt at anvende PCB. For byggematerialer har forbuddet været gældende siden 1977, mens det i andre sammenhænge har været gældende siden 1986.

Aktionsværdier for PCB
Mængden af PCB man bliver udsat for i indeluften, og dermed helbredsrisikoen, bliver vurderet ud fra koncentrationen af PCB pr. m3 luft. Koncentration opgives normalt i nanogram (ng). Da PCB kan være sundhedsskadeligt, har Sundhedsstyrelsen opsat en række såkaldte aktionsværdier:
 
Under 300 ng/m3: Der er eller kan være PCB i bygningen. Dog ikke i mængder, der vurderes at medføre en betydende forøget helbredsrisiko
 
300-3.000 ng/m3: Længere tids ophold kan potentielt føre til sundhedsskader. Der bør derfor straks iværksættes foranstaltninger til sænkning af niveauet. Kan niveauet ikke sænkes til under 300 ng/m3, vil indkapsling eller kildefjernelse være nødvendig.
 
Over 3.000 ng/m3: Længere tids ophold kan medføre en betydelig helbredsrisiko eller direkte sundhedsfare. Der bør derfor straks gribes ind med forsegling og/eller kildefjernelse.

Har du mistanke om problemer med PCB i din bolig eller virksomhed? Så kan vi hjælpe med en undersøgelse, der kan fastslå om der er problemer med PCB.

Call Now Button