Håndtering af PCB-holdige byggematerialer

Byggematerialer, der indeholder PCB, kan være sundhedsskadelige og skal derfor håndteres korrektPCB-holdige byggematerialer skal håndteres korrekt.

Ved renovering eller nedrivning af ældre bygninger kan der være risiko for at PCB-holdige materialer har været anvendt. Denne type byggematerialer skal håndteres korrekt.

Da byggematerialer, der indeholder PCB, kan være sundhedsskadelige, betragtes håndtering af denne type materialer som “særligt fagligt arbejde”. Det betyder, at der kræves særligt beskyttelsesudstyr og særlige forholdsregler.

Behovet for beskyttelsesudstyr afhænger dels af mængden af materiale, der er forurenet med PCB, dels om der er tale om kontakt via berøring, dampe eller støv.

Når der arbejdes med PCB-holdige materialer er det også vigtigt at holde fokus på den personlige hygiejne. Det betyder bl.a., at man altid skal huske at vaske hænder, inden man f.eks. spiser frokost.

Undgå kontakt med huden

Man bør anvende handsker, der sikrer mod gennemtrængning af PCB. Det kan f.eks. være plasthandsker af butylgummi, nitril, neopren, viton eller 4H.

Ved nedrivnings- eller renoveringsopgaver af længere varighed, hvor der kan indgå materialer med PCB, skal der anvendes kemikalieresistente overtræksdragter klasse 4/5. Ved mindre opgaver som udskiftning af vinduer og fuger kan der anvendes engangsdragter med hætte. Blot skal man jævnligt sørge for at skifte dem.

Undgå indånding

Anvendes der mekanisk eller elektrisk værktøj til at skære i fuger eller lignende, kan der forekomme forøget afdampning af PCB, da materialet bliver opvarmet. I så fald skal der anvendes filtrerende åndedrætsværn med kombinationsfilter A2P3, der skiftes efter leverandørens anvisninger, eller luftforsynet åndedrætsværn.

Arbejdes der med PCB-forurenet støv, hvor mekanisk forarbejdning ikke øger afdampningen, skal der også anvendes åndedrætsværn. Her kan man dog “nøjes” med åndedræsværn med mindst P3-filter, hvor filtret dagligt skiftes.

Undgå spredning

Når der arbejdes PCB-holdige materialer er det vigtigt, at PCB ikke spredes unødigt. Derfor skal der sørges for grundig afskærmning, ligesom uvedkommende skal holdes på behørig afstand. Vinduer skal holdes lukkede og eventuelle ventilationssystemer slukkes, mens arbejdet står på.

PCB-holdige materialer og støv skal samles, der så skal bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunale retningslinjer, hvis det indeholder mere end 50 ppm PCB. Når arbejdet er overstået, skal der rengøres grundigt, såvel inden- som udendørs.

Call Now Button